Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ, συνοψίζονται στα εξής:

 

Α) Βελτίωση της ποιότητας ζωής – Βελτίωση υγείας και περιβάλλοντος

 

Β) Βελτίωση της κινητικότητας και της προσβασιμότητας (μέσω πολυτροπικών λύσεων μεταφορών)

 

Γ) Βελτίωση της εικόνας της πόλης – περιοχής παρέμβασης

 

Δ) Εξοικονόμηση κόστους και προσέλκυση επιχειρήσεων

 

Ε) Ορθή χρήση περιορισμένων πόρων (ισορροπημένο μίγμα μέτρων διαχείρισης κινητικότητας με χαμηλό κόστος).

 

ΣΤ) Συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών, προκειμένου το Σχέδιο να αποκτήσει υψηλού επιπέδου ”δημόσια αποδοχή και νομιμοποίηση”.

 

Ζ) Ποιοτικότερες και πληρέστερες μελέτες – Αποτελεσματική εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων – που πηγάζουν από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο

 

Η) Αυξημένη συνέργεια και συμπληρωματικότητα

 

Θ) Στροφή προς μια νέα πολιτική αστικής κινητικότητας

 

Ι) Δημιουργία Κοινού Οράματος πλήρως συμφωνημένο από όλους (θεσμικά όργανα, πολίτες, εμπλεκόμενους φορείς) για την απρόσκοπτη υλοποίησή του.