Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

 • 09/08/2021 - Διαγωνισμός - Πίνακες κατάταξης υποψηφίων, και επιλογής για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2021
  Πίνακες κατάταξης υποψηφίων, και επιλογής για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2021. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’), στους πίνακες κατάταξης αναγράφεται μόνο ο αριθμός δελτίου ταυτότητας του υποψηφίου.
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 05/08/2021 - Προκήρυξη - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, για το διδακτικό έτος 2021-2022
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 02/08/2021 - Διαγωνισμός - Πίνακες κατάταξης υποψηφίων, αποκλεισθέντων υποψηφίων, και επιλογής για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 3/2021
  Πίνακες κατάταξης υποψηφίων, αποκλεισθέντων υποψηφίων, και επιλογής για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 3/2021. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’), στους πίνακες κατάταξης και αποκλεισθέντων αναγράφεται μόνο ο αριθμός δελτίου ταυτότητας του υποψηφίου.
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 24/07/2021 - Προκήρυξη - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΜΕ Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 180753»
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 15/07/2021 - Προκήρυξη - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2021 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (protokolo@0164.syzefxis.gov.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, Αραφηνίδων Αλών 12, Τ.Κ. 19009, Ραφήνα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ’ όψιν κας Σοφίας Παπαγεωργίου (τηλ. Επικοινωνίας: 22943 – 21056) και κου Χρήστου Ζηλεμένου (τηλ. επικοινωνίας: 22943-21057) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών,  δηλαδή από την Κυριακή 18/7/2021 έως και την Τρίτη 27/7/2021

  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 15/07/2021 - Προκήρυξη - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (protokolo@0164.syzefxis.gov.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, Αραφηνίδων Αλών 12, Τ.Κ. 19009, Ραφήνα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ’ όψιν κας Σοφίας Παπαγεωργίου (τηλ. Επικοινωνίας: 22943 – 21056) και κου Χρήστου Ζηλεμένου (τηλ. επικοινωνίας: 22943-21057) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών,  δηλαδή από την Κυριακή 18/7/2021 έως και την Τρίτη 27/7/2021.

  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 08/07/2021 - Διαγωνισμός - Δαπάνες Καθαρισμού Οικοπέδων βάση της 4ης /2012 Πυροσβεστική Διάταξης
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 15/06/2021 - Διαγωνισμός - Προμήθεια Αδρανών Υλικών για συντηρήσεις Δικτύου Ύδρευσης
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 21/05/2021 - Προκήρυξη - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 13/05/2021 - Προκήρυξη - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ VAN ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
  Επισυναπτόμενα Αρχεία

Σελίδες