Πρόσκληση σε κοινή σύσκεψη για τον καθορισμό χώρων προβολής κατά την προεκλογική περίοδο

Πρόσκληση σε κοινή σύσκεψη για τον καθορισμό χώρων προβολής κατά την προεκλογική περίοδο

Πρόσκληση σε κοινή σύσκεψη για τον καθορισμό χώρων προβολής κατά την προεκλογική περίοδο
αρ. πρωτ. 6135

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου, έχοντας υπ’ όψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3463/06.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3023/02 ΦΕΚ 146 Α΄), όπως αυτό ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και 115 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 4239/2014.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 και του Ν. 4604/2019 και ισχύουν.

5. Το περιεχόμενο της Εγκυκλίου υπ’ αριθμ. 12 (Αρ. Πρωτ. 24344/03.04.2019) του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών (ΑΔΑ: 65ΦΔ465ΧΘ7-5ΟΕ).

6. Tο περιεχόμενο της Εγκυκλίου υπ’ αριθ. 13 (Αρ. Πρωτ. 24460/03.04.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών (ΑΔΑ:ΤΒ7Ε465ΣΘ7-7Ζ9).

7. Την υπ’ αριθ. 24923 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ τ. Β’/1166/08-04-2019) περί «Καθορισμού τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών».

 

Καλεί

 

Τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που μετέχουν στις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τους επικεφαλής των συνδυασμών υποψήφιους δημάρχους, υποψήφιους περιφερειάρχες ή εκπροσώπους των συνδυασμών τους, εκπροσώπους των συνδυασμών των κοινοτικών εκλογών και μεμονωμένους υποψηφίους των κοινοτικών εκλογών, σε κοινή σύσκεψη την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας.

Μοναδικό θέμα της σύσκεψης θα είναι η επίτευξη συμφωνίας για την κατανομή των χώρων προβολής κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών καθώς και ο καθορισμός του τρόπου χρήσης αυτών.

 

Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου

Ευάγγελος Μπουρνούς