Δ.Ο.Π.Α.Π. -ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019