ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

1. ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Υποδομών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Εποπτείας Υπηρεσίας Δημοτικού Φωτισμού
 • Εποπτείας Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης
 • Εποπτείας Υπηρεσίας Πρασίνου
 • Εποπτεία του γραφείου Κίνησης των οχημάτων
 • Συντήρησης και Αποκατάστασης οδοστρωμάτων
 • Συντήρησης Επισκευής και λειτουργίας Εξοπλισμού των εγκαταστάσεων, οχημάτων και μηχανημάτων
 • Διαχείρισης Δημοτικής Αποθήκης
 • Ασφάλειας των εργαζομένων

Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος-Παιδείας-Πολιτισμού- Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Ψηφιακής Πολιτικής με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Διαφάνειας, Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Πράσινης Ανάπτυξης, Περιβαλλοντικής διαχείρισης και Ανακύκλωσης
 • Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και προγραμμάτων Ε.Ε. και ΕΣΠΑ
 • Πολιτισμού
 • Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
 • Εκπαίδευσης προσωπικού
 • Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης
 • Εποπτείας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

3. ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δημοτικής Περιουσίας με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Εποπτείας Τεχνικής Υπηρεσίας
 • Εποπτείας και συντήρησης κτιριακών έργων, εγκαταστάσεων και παιδικών χαρών
 • Παρακολούθησης και εποπτείας τεχνικών έργων και έργων αυτεπιστασίας
 • Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στάθμευσης οχημάτων και οδοσήμανσης

Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 
4. ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων -Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας με ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Εποπτείας Υπηρεσίας Καθαριότητας οικιακών, βλαστικών, ογκωδών απορριμμάτων και Ανακύκλωσης
 • Εποπτείας Λαϊκών Αγορών, άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και εμποροπανηγύρεων
 • Καθαρισμού και ευταξίας Δημοτικών Κοιμητηρίων
 • Αδέσποτων ζώων
 • Πολιτικής Προστασίας
 • Συγκρότησης συνεργείων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών

Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


5. ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ, Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Υποδομών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη υποβολής σχεδίου δράσης προπαρασκευαστικών ενεργειών για την ανάπτυξη νέων συγκοινωνιακών υποδομών, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και τους εμπλεκόμενους φορείς.
 • Την ευθύνη σύνταξης εισηγητικού πλαισίου για την ένταξη στον σχεδιασμό της ανάπτυξης δικτύου φυσικού αερίου στον Δήμο Ραφήνας Πικερμίου.
 • Την προετοιμασία και παρακολούθηση της εξέλιξης των διαδικασιών υλοποίησης της ανάπτυξης του συνόλου του δικτύου νέων υποδομών του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου.

  

6. ΤΣΕΒΑ-ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης- Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ισότητας με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Εποπτείας Υπηρεσίας Οικονομικών
 • Εποπτείας και καλής λειτουργίας των Νομικών Προσώπων και των επιτροπών του δήμου
 • Υπεύθυνη Ληξιαρχείου των δημοτικών ενοτήτων του δήμου
 • Ισότητας των Φύλων
 • Διαχείρισης και Εποπτείας Δημοτικών Κοιμητηρίων
 • Δημοτικής Συγκοινωνίας
 • Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας
 • Κοινωνικού Παντοπωλείου

Η ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 

7. ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Αντιδήμαρχος Επικοινωνίας και Τύπου με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός επικοινωνιακής πολιτικής για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου και την εφαρμογή των προγραμμάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.
 • Οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κ.λπ.), καθώς και προγραμμάτων προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, τους στόχους και τις υπηρεσίες του Δήμου με σκοπό τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων.
 • Διαχείριση των σχέσεων του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου.
 • Επιμέλεια των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ και παρακολούθηση των δημοσιευμάτων (εντύπων και ηλεκτρονικών) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου.