ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Δομές Πρόνοιας
Κοινωνικό Ιατρείο

Κοινωνικό Ιατρείο

Σκοπός του Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου είναι να προσφέρει δωρεάν πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες πολιτών. Απευθύνεται χωρίς διάκριση σε Έλληνες και αλλοδαπούς, που κατοικούν στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου και δεν έχουν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας.

 

Οι δημότες ή οι κάτοικοι που επιθυμούν να ενταχθούν στους δικαιούχους παροχών από τα κοινωνικά ιατρεία-φαρμακεία θα πρέπει να καταθέσουν στην Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας (κτίριο πρώην Κοινότητας Πικερμίου) ή στο πρωτόκολλο του Δήμου, τα εξής δικαιολογητικά :

 

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 • Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ ή άδεια παραμονής
 • Βεβαίωση ασφαλιστικό ταμείου ότι είναι ανασφάλιστοι 
 • Εκκαθαριστικό εφορίας και Ε9 ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία ότι δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
 • Βιβλιάριο ασθενείας χωρίς θεώρηση (ληγμένο) με ΑΜΚΑ
 • Κάρτα ανεργίας 
 • Βιβλιάριο απόρου.

 

Πληροφορίες : κα Δέσποινα Μαθιούδη,

 

Τηλ επικοινωνίας : 210-60.39.550Κοινωνικό Παντοπωλείο

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Σκοπός του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι να προσφέρει είδη διατροφής και ένδυσης πρώτης ανάγκης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες πολιτών. Απευθύνεται χωρίς διάκριση σε Έλληνες και αλλοδαπούς, που κατοικούν στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου και βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας.

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 4071/2012 που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 85/11.4.2012 το οποίο ορίζει:

 

1. Τα Κοινωνικά Παντοπωλεία είναι υπηρεσία παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση

απόρων κατοίκων. Τα παρεχόµενα είδη προέρχονται από δωρεές και χορηγίες και, εφόσον διαπιστώνεται

ανεπάρκεια ειδών, είναι δυνατή η προµήθειά τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού

Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (υ.α. 11389/1993, Β’ 185).

 

Στο πλαίσιο των παντοπωλείων οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού µπορούν να διοργανώνουν και

συσσίτια για τη διανοµή φαγητού σε απόρους και αστέγους. Μπορούν επίσης, να λαµβάνουν κάθε άλλο µέτρο

υποστήριξης αστέγων και απόρων.

 

2. Τα κοινωνικά παντοπωλεία ιδρύονται µε απόφαση του δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου που

λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών του. Η λειτουργία τους εποπτεύεται από επιτροπή διαχείρισης

στην οποία εκπροσωπούνται αναλογικά µε τη δύναµή τους, οι δηµοτικές ή περιφερειακές παρατάξεις και στην

οποία συµµετέχει επιπλέον και προεδρεύει ο δήµαρχος ή ο περιφερειάρχης αντίστοιχα ή οι οριζόµενοι από

αυτούς αντιδήµαρχοι ή αντιπεριφερειάρχες. Η επιτροπή διαχείρισης υποχρεούνται να παρουσιάζει ανά

εξάµηνο, στην οικονοµική επιτροπή έκθεση πεπραγµένων και διαχειριστικό απολογισµό. Η οικονοµική

επιτροπή εγκρίνει µε απόφασή της το διαχειριστικό απολογισµό. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του

δήµου ή της περιφέρειας.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την

οργάνωση και λειτουργία των κοινωνικών παντοπωλείων

 

Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου :

 • Βασίλειος Πιστικίδης Βασίλειος, ∆ήµαρχος και αναπληρώνεται από τον Ευάγγελο Μπουρνού, Αντιδήµαρχο
 • Δήμητρα Τσεβά, αντιδήμαρχος και αναπληρώνεται από τον Κωνσταντίνο Παροικάκη, ∆ηµοτικό Σύµβουλο Συμπολίτευσης
 • Γεώργιος Κοκκόλης, Αντιδήµαρχος και αναπληρώνεται από τον Αντώνιο Παλπατζή, Αντιδήµαρχο
 • Μαρία Μάρκου Ρούση, ∆ηµοτική Σύµβουλος Συµπολίτευσης και αναπληρώνεται από τον Ηλία Μικρόπουλο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο Συμπολίτευσης
 • Μύρων Τσαγκαράκης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Συµπολίτευσης και αναπληρώνεται από την Μαρία Τσέρµου Μαρία, ∆ηµοτική Σύµβουλο Συµπολίτευσης,
 • Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Συµπολίτευσης και αναπληρώνεται από τον Παναγιώτη Καλφαντή, Αντιδήμαρχο
 • Σωτηρία (Σίσσυ) Κατσούδα, ∆ηµοτική Σύµβουλος Αντιπολίτευσης και αναπληρώνεται τον Αθανάσιο Αδαµόπουλο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο Αντιπολίτευσης
 • Γεράσιμος Βουδούρης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αντιπολίτευσης και αναπληρώνεται από τον Ευάγγελο Μαυρουδή Δημοτικό Σύμβουλο Αντιπολίτευσης 
 • Ανδρέας Βασιλόπουλος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αντιπολίτευσης και αναπληρώνεται από τον Δημήτριο Πόθα
 • Αμαλία Τόκα, ∆ηµοτική Σύµβουλος Αντιπολίτευσης και αναπληρώνεται από την Δήμητρα Πυργαντή
 • Χρήστος Τσαλαπατάνης Χρήστος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αντιπολίτευσης 

Οι δημότες ή οι κάτοικοι που επιθυμούν να ενταχθούν στους δικαιούχους παροχών από τα κοινωνικά παντοπωλεία θα πρέπει να καταθέσουν στην Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας (κτίριο πρώην Κοινότητας Πικερμίου) ή στο πρωτόκολλο του Δήμου, τα εξής δικαιολογητικά :

 

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 • Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ ή άδεια παραμονής
 • Βεβαίωση ασφαλιστικό ταμείου ότι είναι ανασφάλιστοι 
 • Εκκαθαριστικό εφορίας και Ε9 ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία ότι δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
 • Βιβλιάριο ασθενείας χωρίς θεώρηση (ληγμένο) με ΑΜΚΑ
 • Κάρτα ανεργίας 
 • Βιβλιάριο απόρου.

 

Πληροφορίες : κα Δέσποινα Μαθιούδη,

 

Τηλ επικοινωνίας : 210-60.39.550Πολιτισμός/ Αθλητισμός

Δημοτική Φιλαρμονική

Η Δημοτική Φιλαρμονική Ραφήνας ιδρύθηκε το 1982 επί προεδρίας Αντωνίου Κουζά όταν η Ραφήνα ήταν ακόμα Κοινότητα.

 

Με πρωτοβουλία της Δημοτικής αρχής και το 2001 και την έλευση του μαέστρου Γιώργου Καλούδη, κάνει καινούργιο ξεκίνημα, σε νέα εκπαιδευτική βάση με καινούριους στόχους και φιλοσοφία.

 

Βασικός στόχος πλέον είναι η πολύπλευρη και άρτια μουσική κατάρτιση των μαθητών και η δημιουργία αξιόλογων μουσικών τμημάτων.

 Αθλητικές εγκαταστάσεις

Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου διαθέτει σημαντικές αθλητικές εγκαταστάσεις με στόχο την προώθηση του αθλητισμού αλλά και τη δημιουργία φιλόξενων πόλων συνάντησης των δημοτών.

 

Συγκεκριμένα ο δήμος διαθέτει αθλητικές εγκαταστάσεις στα εξής σημεία:

 • Δημοτικό Κολυμβητήριο
 • Κλειστό Γυμναστήριο Ραφήνας
 • Κλειστό Γυμναστήριο Πικερμίου (Διώνη)
 • Γήπεδα Τέννις στο Λόφο Οχυρού
 • Γήπεδα Τέννις στην Καλλιτεχνούπολη
 • Γήπεδα Τέννις στον Ν. Βουτζά

 

Παράλληλα υλοποιούνται έργα κατασκευής δύο προπονητικών γηπέδων στη Διώνη και τη Διασταύρωση Ραφήνας ενώ ήδη η Περιφέρεια Αττικής ενέταξε στον προϋπολογισμό της νέο δημοτικό στάδιο στην περιοχή Διάκου Μανδρες.

Περισσότερες πληροφορίες για τον αθλητισμό στο www.dopap-rp.grΔημοτική Βιβλιοθήκη

Στη νέα της στέγη στο Παλαιά Γυμνάσιο-Λύκειο Ραφήνας, η βιβλιοθήκη γίνεται πλέον ένα οργανωμένο, ποιοτικό και φιλόξενο σημείο συνάντησης των δημοτών για γνώση, ψυχαγωγία και δημιουργία.

 

 • Συνεργασία με εκπαιδευτικούς συλλόγους
 • Διοργάνωση εκθέσεων
 • Πολιτιστικές και Παιδικές εκδηλώσεις
 • Μέλος του Future Library
 • 10.000 τίτλοι βιβλίων, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες
 • Οπτικοακουστικό υλικό (CD, DVD)
 • Δυνατότητα εκτύπωσης
 • Δωρεάν πρόσβαση στο Internet & WiFi
 • Δανεισμός βιβλίων σε μέλη

 

Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 19:00 καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακή, Εορτών και Αργιών

Τηλέφωνο / Fax: 22940 26349

email: raf_bibl@hotmail.comΕξυπηρέτηση του Δημότη

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από τις 3 Οκτωβρίου η Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία, φέρνοντας πιο κοντά τις συνοικίες και ενώνοντας συγκοινωνιακά τα κέντρα της Ραφήνας και του Πικερμίου. Παράλληλα, μετά από σχετική απόφαση του ΟΑΣΑ στις 7 Ιουλίου 2017 (ΑΔΑ:ΩΡΞΜ46ΨΧΕ3-ΠΥΑ) η αστική συγκοινωνία εξυπηρετεί και τη Ραφήνα με μετονομασία της λεωφορειακής γραμμής 314 ως: "ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΠΑΛΛΗΝΗ-ΡΑΦΗΝΑ", με αφετηρία το σταθμό του μετρό "Δουκίσσης Πλακεντίας" και  τερματικό σταθμό επί της οδού Χρυσ. Σμύρνης στο Ν. Βουτζά, στο ύψος της Χρυσ. Σμύρνης μεταξύ των οδών Λογοθετίδη και Βενέζη.

Το αμέσως επόμενο διάστημα τα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας θα αναπροσαρμοστούν με στόχο να τροφοδοτούν τη λεωφοριακή γραμμή του ΟΑΣΑ.

 

Δείτε αναλυτικά τις διαδρομές των τεσσάρων γραμμών και τον πίνακα των δρομολογίων

 

Πίνακας Δρομολογίων

Χάρτης Διαδρομών (συνολικός)

Χάρτης Διαδρομών (ΔΕ Ραφήνας)

Χάρτης Διαδρομών (ΔΕ Πικερμίου)ΚΕΠ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ο δήμος Ραφήνας-Πικερμίου διαθέτει Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών το οποίο βρίσκεται στη διασταύρωση των Λεωφόρων Μαραθώνος και Φλέμινγκ.

 

Σκοπός των Κ.Ε.Π. είναι:

 

 • Η βελτίωση της σχέσης των Πολιτών με τη Δημόσια Διοίκηση
 • Η παροχή διοικητικών πληροφοριών για ζητήματα που αφορούν τη δημόσια διοίκηση
 • Η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι και την έκδοση της τελικής πράξης
 • Η χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων διοικητικών εγγράφων
 • Η μείωση της γραφειοκρατίας
 • Η θεμελίωση της ηλεκτρονικής Διοίκησης.

Το εξειδικευμένο προσωπικό των Κ.Ε.Π. αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των συναλλαγών των πολιτών με τους Δημόσιους Φορείς, χωρίς οι πολίτες να υποστούν τις συνέπειες της γραφειοκρατίας και την ταλαιπωρία των πολλών και άσκοπων μετακινήσεων.

 

Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου μας, οι πολίτες μπορούν να πραγματοποιούν τα εξής:

 

 • Θεώρηση γνησίου της υπογραφής τους και επικήρωση αντιγράφων Διοικητικών εγγράφων, όπου πλέον χρειάζεται
 • Προμήθεια παραβόλων, υπεύθυνες δηλώσεις κ.λ.π
 • Προμήθεια αιτήσεων για προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.
 • Θεώρηση την άδεια οδήγησης.
 • Μεταβίβαση αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών.
 • Ρύθμιση ζητήματων αναβολής στράτευσης.
 • Παραλαβή ποιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης.
 • Συμπληρώση Δελτίων Απογραφής Στρατευσίμων.
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως – οικογενειακής κατάστασης – εγγυτέρων συγγενών κ.λ.π.
 • Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης.
 • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
 • Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως κ.λ.π.
 • Ληξιαρχικές πράξεις.
 • Δημιουργία οικογενειακής μερίδας, εγγραφή τέκνων σε μερίδα κ.λ.π.
 • Πιστοποιητικό σπουδών, αντίγραφα πτυχίων και αναλυτική βαθμολογία από Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.
 • Άλλα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.
 • Δελτία κοινωνικού τουρισμού Ε.Ο.Τ.
 • Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού Ο.Γ.Α.
 • Δελτία θεάματος (θέατρο) Ο.Γ.Α.
 • Βεβαιώσεις συντάξεων ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΟΑΕΕ-ΝΑΤ
 • Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 • Χορήγηση Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο)
 • Χορήγηση ΑΜΚΑ

Το γραφείο του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργεί από Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 π.μ.-8.00 μ.μ. & Σάββατο: 8:00-14:00

 

 • Τηλέφωνο: 2294078870
 • Φαξ:2294078670

 Χρήσιμα

Κέντρο Υγείας Ραφήνας - Πικερμίου

Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου διαθέτει στον χώρο του πρώην ΠΝΑ ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Υγείας αστικού τύπου, καλύπτοντας πλέον ένα μεγάλο μέρος από τις ανάγκες των ασθενών της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής της ΒΑ Αττικής.

 

Σε ένα κτιριακό χώρο που δεν θυμίζει σε τίποτα την κλασική εικόνα του δημόσιου νοσοκομείου, αφού έγινε με την χορηγία του εφοπλιστή Αθ.Μαρτίνου, ο ασθενής μπορεί να εξυπηρετηθεί από όλες σχεδόν τις ειδικότητες .

 

Η λειτουργία του ακτινολογικού με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και δυνατότητα γνωμάτευσης ,αφού υπάρχει ιατρός ακτινολόγος, λύνουν ένα πάγιο πρόβλημα της περιοχής αφού μέχρι σήμερα δεν υπήρχε κάτι ανάλογο δωρεάν.

 

Στο Μικροβιολογικό που λειτουργεί με υπερσύγχρονα μηχανήματα και έμπειρο προσωπικό, γίνονται όλες οι αιματολογικές εξετάσεις ,οι βιοχημικές εξετάσεις, οι καλλιέργειες καθώς και strep-test και τεστ τροπονίνης.Λειτουργεί ακόμα κυτταρολογικό με ειδικό κυτταρολόγο που καλύπτει τις ανάγκες και των άλλων κέντρων υγείας ενώ γίνονται κάθε είδους υπέρηχοι και τρίπλεξ αγγείων και από την άνοιξη θα ξεκινήσουν και τρίπλεξ καρδιάς.

 

Το Κέντρο Υγείας Ραφήνας –Πικερμίου συμμετέχει στο πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, όπου πραγματοποιεί δωρεάν τεστ Παπανικολάου καθώς και ενημέρωση από τις δύο μαίες του Κέντρου.

 

Ο καινούργιος χώρος των επαγόντων περιστατικών {ΤΕΠ} μπορεί να αντιμετωπίσει άμεσα ένα επείγον περιστατικό με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα καθώς και με έμπειρο προσωπικό. Υπάρχει ακόμα αίθουσα γύψου που μπορεί να αντιμετωπίσει ανάλογα περιστατικά.

 

Οι ειδικότητες που υπάρχουν αυτήν την στιγμή στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας είναι οι εξής:

 • Παθολογικό
 • Γενικής Ιατρικής
 • Παιδιατρικό
 • Καρδιολογικό
 • Πνευμονολογικό
 • Χειρουργικό
 • Ορθοπεδικό
 • Οφθαλμολογικό
 • Ωτορινολαρυγγολογικό
 • Οδοντιατρικό ενηλίκων και παίδων
 • Ακτινολογικό
 • Μικροβιολογικό
 • Κυτταρολογικό
 • Γυναικολογικό

 

Το Κέντρο Υγείας Ραφήνας-Πικερμίου λειτουργεί 07:00-15:00 ενώ αναμένεται η εικοσιτετράωρη λειτουργία του.

 

Τηλέφωνα για ραντεβού όλων των ειδικοτήτων: 22943 20250 & 22943 20011

Τηλέφωνο για ραντεβού υπερήχων 2294320201

 Σημεία Ασύρματης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο (WiFi Public Hotspots)

Σημεία Ασύρματης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο (WiFi Public Hotspots)

Ο δήμος Ραφήνας- Πικερμίου σε συνεργασία με την εταιρεία WiFins παρέχει στους δημότες και τους επισκέπτες δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το δίκτυο στην πρώτη φάση καλύπτει τις κεντρικές πλατείες Ραφήνας και Πικερμίου, το Πνευματικό Κέντρο, το Κλειστό Γυμναστήριο και το Δημοτικό Κολυμβητήριο. Στη δεύτερη φάση ανάπτυξης θα προστεθεί το Nτράφι, το Γήπεδο Ραφήνας και το Πάρκο Καραμανλή.