ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί

Προκήρυξη ΔΕΑΑΠ

Η ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της ∆ΕΑΑΠ Α.Ε. προκηρύσσει φανερό πλειοδοτικό διαγωνισµό για την εκµίσθωση τριάντα οκτώ (38) κοινοχρήστων χώρων µε εγκαταστηµένα στέγαστρα σε στάσεις αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών εντός των ορίων του ∆ήµου Ραφήνας-ΠικερµίουΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

για την εκτέλεση της δαπάνης : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ»ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

για την εκτέλεση της δαπάνης : ««Αγορά γεωτεμαχίου για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων του δικτυού ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής Αγίας Μαγδαληνής Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας»

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

«ΑΝΑΒΑΒΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ»ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι  δέχεται προσφορές για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ», σύμφωνα με  τις τεχνικές προδιαγραφές  που ορίζονται στην υπ΄ αριθμ. 529/2017 Απόφαση Τεχνικών Προδιαγραφών του Δημάρχου  και την υπ΄αριθμ. 70/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου

προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό  διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης  τη συμφερότερη προσφορά  (οικονομοτεχνική αξιολόγηση)  για την προμήθεια με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,  ΦΑΚΕΛΩΝ , ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, σας γνωρίζει  ότι μετά δέχεται προσφορές για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017» σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 08/2017 μελέτη των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου που επισυνάπτεται  συνημμένα και προϋπολογισμού 11.949.21 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, σας γνωρίζει  ότι μετά δέχεται προσφορές για την εργασία "Ασφάλιση όλων των οχημάτων (μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου) του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου για το χρονικό διάστημα από 01/12/2017 ώρα 12:01μμ μέχρι και 01/12/2018 ώρα 12:00μμ", προϋπολογισμού 17.750,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 83/2017 μελέτη της Δνσης Καθαριότητας του Δήμου που επισυνάπτεται συνημμένα.

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΟΓΚΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  για την εκτέλεση των παρακάτω υπηρεσιών

 Διαμόρφωση Παιδικών Χαρών

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Προϋπολογισμού 57.200,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» β) των άρθρων 80 έως 110 του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και γ) τους όρους του παρόντος τεύχους και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (της εταιρείας Singular Logic) ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 2017-2018»

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (της εταιρείας Singular Logic) ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 2017-2018»Α Π Ο Φ Α Σ Η 438/2017 Περί παράτασης ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για την εργασία Διαχείριση βλαστικών και ογκωδών υλικών για την Δ.Ε. Πικερμίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 438/2017
Περί παράτασης ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για την εργασία
"Διαχείριση βλαστικών και ογκωδών υλικών για την Δ.Ε. Πικερμίου"Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για «Διαχείριση βλαστικών και ογκωδών υλικών για την Δ.Ε. Πικερμίου»,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης
τη χαμηλότερη τιμή, με αντικείμενο την "Διαχείριση βλαστικών και ογκωδών υλικών για την Δ.Ε. Πικερμίου", προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.950,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια γάλακτος

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό (μόνιμο και εποχιακό)Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (της εταιρείας Singular Logic) ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 2017-2018»

Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  για την εκτέλεση των παρακάτω υπηρεσιών 

 ∆ιακήρυξη διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ∆.Ε. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΜΕ ΡΑΦΗΝΑ»

Ο Δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου (τιμολόγιο προσφοράς και προϋπολογισμός προσφοράς), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.∆ιακήρυξη διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ∆.Ε. ΡΑΦΗΝΑΣ»

Ο Δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου (τιμολόγιο προσφοράς και προϋπολογισμός προσφοράς), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΣΥΝΔΕΣΗΣ Δ.Ε. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΜΕ ΡΑΦΗΝΑ»

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΣΥΝΔΕΣΗΣ Δ.Ε. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΜΕ ΡΑΦΗΝΑ»Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δ.Ε. ΡΑΦΗΝΑΣ»

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δ.Ε. ΡΑΦΗΝΑΣ»Συντήρηση - Επισκευή μεταλλικής γέφυρας τύπου Μπέλεϋ επί της οδού Αρίωνος

O ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΛΕΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΩΝΟΣ εκτιμώμενης αξίας 11.982,37 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), Αναβάθμιση Αντλιοστασίου Δεξαμενής Καλλιτεχνούπολης

O ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 38.587,04 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)Επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

O ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 49.991,75 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για «αποξήλωση παλαιού τάπητα γηπέδου Ραφήνας»

O ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου  «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΡΑΦΗΝΑΣ "Π.ΣΚΟΥΦΟΣ"» εκτιμώμενης αξίας 349.964,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)Επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός προμήθειας τροφίμων/αναλωσίμων ΝΠΔΔ «Φίλιππος Καβουνίδης»

Ο Δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου προκηρύσσει συνοπτικο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή ή τη μεγαλύτερη έκπτωση,(κατά περίπτωση) για την προμήθεια αναλωσίμων και τροφίμων για τον ΝΠΔΔ «Φίλιππος Καβουνίδης».

 Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για αποκαταστάσεις οδοποιίας από βλάβες ύδρεσης ΔΕ Πικερμίου

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Εκτιμώμενης αξίας 148.799,24 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β)  τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.Στεγανοποίηση - Καθαρισμός - Απολύμανση δεξαμενών 2017

O ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει  την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:  ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 2017 Εκτιμώμενης αξίας 49.451,51 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ Εκτιμώμενης αξίας 267.128,82 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια τροφής ζώων

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ» , σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 05/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και περιβάλλοντος του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.Ανακοινώσεις για αναβολή διαγωνισμών

Έχοντας υπόψη οτι πρέπει να αντικατασταθούν τα δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Δήμου έντυπα της Οικονομικής Προσφοράς, αποφασίζεται η αναβολή αναφορικά με τα έργα «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ» και «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2017- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 2017» των οποίων η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η Τρίτη 18/04/2017 και η Τρίτη 11/04/2017 αντίστοιχαΠρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερόμενων εργοληπτών και μελετητών

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απ’ευθείαςανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας-Πικερμιου.Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για αποκατάσταση κατολίσθησης στην αγροτική οδό μεταξύ Διώνης - Πικερμίου

O ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΩΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ[ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ Β.ΞΗΝΤΑΡΑ] Εκτιμώμενης αξίας 59.878,36 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια φωτοτυπικών σχεδίων

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται προσφορές για την προμήθειας φωτοτυπιών σχεδίων προϋπολογισμού 6.449,24€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 13/2017 μελέτη της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. Οι τιμές της προσφοράς θα είναι αμετάβλητες για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.Διακήρυξη δημοπρασίας για μίσθωση διαφημιστικών πλαισίων σε στάσεις του ΚΤΕΛ

Προκηρύσεται δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση υπαίθριων διαφημιστικών πλαισίων του δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για αντικατάσταση δικλείδων στη Διώνη

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΝΗΣ εκτιμώμενης αξίας 59.811,51 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι  δέχεται προσφορές για την εργασία παροχής ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έτους 2017, προϋπολογισμού 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με  τις τεχνικές προδιαγραφές  που ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 03/2017  μελέτη της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου  και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

 Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων/αναλωσίμων ΝΠΔΔ «Φίλιππος Καβουνίδης»

Ο Δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου προκηρύσσει συνοπτικο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή ή τη μεγαλύτερη έκπτωση,(κατά περίπτωση) για την προμήθεια αναλωσίμων και τροφίμων για τον ΝΠΔΔ «Φίλιππος Καβουνίδης».

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 05/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφάλιση κτιρίων του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται προσφορές για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 505/2016 απόφαση Τεχνικών Προδιαγραφών του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάδειξη αναδόχου για την εργασία ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για το έτος 2017

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, πρόκειται  να προχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου για την εργασία ασφάλισης όλων των οχημάτων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για το έτος 2017 με τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης.

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Ραφήνας

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται προσφορές για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΡΑΦΗΝΑΣ», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 10/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης διαδικτύου, ανοικτών δεδομένων και δημιουργίας λογοτύπου

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται προσφορές για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ& ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 63/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναμνηστικών

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται προσφορές για την προμήθεια «ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΕΤΟΥΣ 2016», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται παρακάτω .Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών συντήρησης δημοτικών κτιρίων

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται προσφορές για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» όπως ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 67/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά έκτασης στη Διασταύρωση Ραφήνας

Ο ∆ήµαρχος Ραφήνας- Πικερµίου διακηρύσσει τη διενέργεια µειοδοτικής, φανερής, προφορικής δηµοπρασίας αγοράς έκτασηςγια δημιουργία χώρου στάθμευσης και σταθμού δημοτικής και αστικής συγκοινωνίας στη Διασταύρωση ΡαφήναςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση κάδων μπάζων

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται προσφορές για την παροχή της υπηρεσίας για ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΔΩΝ ΜΠΑΖΩΝ όπως ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 459/2016 (ΑΔΑ 6ΕΜ2Ω16-Ο7Γ) απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων καθαριότητας

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 61/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια GPS δορυφορικού συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ GPS ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 59/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση κάδων μπάζων

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται προσφορές για την παροχή της υπηρεσίας για ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΔΩΝ ΜΠΑΖΩΝ όπως ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 459/2016 (ΑΔΑ 6ΕΜ2Ω16-Ο7Γ) απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επισκευές-διαμορφώσεις στο δημοτικό κοιμητήριο Ραφήνας

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται προσφορές για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 60/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται προσφορές για την παροχή της υπηρεσίας για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ όπως ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 458/2016 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.Ακύρωση πλειοδοτικού διαγωνισμού

Ακύρωση φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού δημοπρασίας για την εκμίσθωση διαφημιστικών πλαισίων σε στάσεις του ΚΤΕΛ εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, με ΑΔΑ: ΨΣ9ΦΟΕΛ4-9ΥΕΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια σπόρων δενδρυλλίων

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται προσφορές για την παροχή της υπηρεσίας για την προμήθεια σπόρων φυτών δενδρυλλίων όπως ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 18/2016 μελέτη της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ- ΑΝ/ΣΗΣ -ΠΕΡ/ΝΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 445/2016 (ΑΔΑ 77ΥΔΩ16-ΘΨ9) απόφασης Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για τη διαμόρφωση παιδικών χαρών

Ο Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Προϋπολογισμού 57.200,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)Διακήρυξη δημοπρασίας διαφημιστικών πλαισίων σε στάσεις ΚΤΕΛ εντός των ορίων Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου

Η Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΑΑΠ Α.Ε έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) β) το Ν.3852/2010 γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) δ) το Ν. 2946/2001 ε) την υπ.αριθμ.60/2012 απόφαση Δ.Σ Ραφήνας-Πικερμίου «Περί έγκρισης παραχώρησης στην ΔΕΑΑΠ-ΜΑΕ της εκμετάλλευσης και διαχείρισης του συνόλου των υπαίθριων διαφημιστικών χώρων του δήμου Ραφήνας-Πικερμίου» ζ) το υπ. αριθ.10 /07-11-2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΑΑΠ Α.Ε περί απόφασης για την εκμίσθωση ακινήτου και τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναλύσεις νερού Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι  δέχεται προσφορές για την παροχή της υπηρεσίας για την «Αναλύσεις νερού ύδρευσης Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου»  όπως ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 14/2016 μελέτη της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ- ΑΝ/ΣΗΣ -ΠΕΡ/ΝΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ  του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της  απόφασης Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.

 Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για κατασκευή αγωγών ομβρίων στο Πικέρμι

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟY διακηρύσσει ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΙΚΕΡΜΙ Προϋπολογισμού 24.600,00€  (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και  β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για κατασκευή αγωγού ομβρίου οδού Λητούς

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ διακηρύσσει ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΛΗΤΟΥΣ Προϋπολογισμού 71.180,60€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΧΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΧΥΡΟΥ Εκτιμώμενης αξίας 24.567,97 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για κατασκευή αγωγού ομβρίου οδού Υακίνθων

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ διακηρύσσει ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΥΑΚΙΝΘΩΝ προϋπολογισμού 213.112,09€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία λογισμικού - γέφυρας μεταφοράς δεδομένων κτηματολογίου στο ΤΑΠ

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται προσφορές για την « Παροχή Υπηρεσιών για δημιουργία λογισμικού – γέφυρα μεταφοράς δεδομένων κτηματολογίου στο πρόγραμμα ΤΑΠ », σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 54/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προετοιμασία λήψης πιστοποίησης ISO 9001:2015

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι  δέχεται προσφορές για την παροχή της υπηρεσίας που αφορά  την «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISO 9001:2015» όπως ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 55/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της  απόφασης Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια δύο (2) δικύκλων

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι  δέχεται προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΔΙΚΥΚΛΩΝ », σύμφωνα με  τις τεχνικές προδιαγραφές  που ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 44/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια κιβωτίων οστεοφυλακίου

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι  δέχεται προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», σύμφωνα με  τις τεχνικές προδιαγραφές  που αναφέρονται παρακάτω 

 Προκήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου για μίσθωση ΣΕΚ

Ο ∆ήµαρχος Ραφήνας- Πικερµίου διακηρύσσει τη διενέργεια µειοδοτικής, φανερής, προφορικής δηµοπρασίας μίσθωσης χώρου για τη µίσθωση ακινήτου από το ∆ήµο Ραφήνας-Πικερμίου, για την στέγαση του 3ου ΣΕΚ.

 Προκήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου για επέκταση προαυλίου στο Λύκειο Πικερμίου

Ο ∆ήµαρχος Ραφήνας- Πικερµίου διακηρύσσει τη διενέργεια µειοδοτικής, φανερής, προφορικής δηµοπρασίας μίσθωσης χώρου για επέκταση προαύλιου χώρου και δημιουργία χώρου στάθμευσης στο Λύκειο Πικερμίου 

 Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια οχημάτων

Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό  διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης  τη συμφερότερη προσφορά  (οικονομοτεχνική αξιολόγηση)  για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ »

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Ο Δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίο σας γνωρίζει ότι ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου δέχεται προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016.

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαχείριση πρακτικών ΔΣ

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, πρόκειται να προχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου για την εργασία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ {ηχογράφηση, ηλεκτρονική διαχείριση (απομαγνητοφώνηση , αρχική επεξεργασία , μορφοποίηση , σελιδοποίηση) , φιλολογική επιμέλεια , έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση} ΕΤΟΥΣ 2016» σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στην υπ΄αριθμ. 06/2016 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και στην υπ΄αριθμ. 387/2016 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποστήριξη Τ/Υ για επισήμανση/οριοθέτηση οικισμών

Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση με τις διαδικασίες του Ν4412/16, της εργασίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» προϋπολογισμού 6.712,74€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορέςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι  δέχεται προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE) KAI ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» όπως ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 5/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της  απόφασης Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ»

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ» όπως ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 51/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποστήριξη λογισμικού για την ανάπτυξη ελεύθερου Ίντερνετ

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι  δέχεται προσφορές για την παροχή της υπηρεσίας που αφορά την «ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΝΤΕRNET» όπως ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 03/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών  του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της  απόφασης Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΕΤΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται προσφορές για την παροχή της υπηρεσίας για την «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΕΤΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» όπως ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 53/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια σκιάστρων Πνευματικού Κέντρου

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΦΗΝΑΣ», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 49/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται προσφορές για την προμήθεια «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 305/2016 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια κτηνιατρικού υλικού

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι  δέχεται προσφορές για την προμήθεια «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», σύμφωνα με  τις τεχνικές προδιαγραφές  που ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 297/2016 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και αναφέρονται παρακάτω:

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια κάδων ΔΕ Πικερμίου

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι  δέχεται προσφορές για την προμήθεια «ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100lit ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ», σύμφωνα με  τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 43/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών (3 μηνης διάρκειας απασχόλησης)Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποστήριξη λογισμικού για την ανάπτυξη ελεύθερου Ίντερνετ

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι  δέχεται προσφορές για την παροχή της υπηρεσίας που αφορά την «ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΝΤΕRNET» όπως ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 03/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών  του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της  απόφασης Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.

 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή πλυστικού μηχανήματος KARCHER HDS 1000 BE

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, πρόκειται  να προχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών " ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KARCHER HDS 1000 BE  " σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  όπως αυτές αναφέρονται  στην υπ΄αριθμ. 212/2016 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας οχημάτων και μηχανημάτων

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι  δέχεται προσφορές για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», σύμφωνα με  τις τεχνικές προδιαγραφές  που ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 211/2016 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφώνΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εργαλείων και λοιπών υλικών για συντήρηση οχημάτων

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι  δέχεται προσφορές για την προμήθεια «Προμήθεια εργαλείων & λοιπών υλικών για συντήρηση οχημάτων»

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καταγραφή και αποτύπωση του δικτύου οδοφωτισμού

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι  δέχεται προσφορές για την παροχή της υπηρεσίας για την «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ- ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. MASTER PLAN ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ» όπως ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 13/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Πρασίνου - Περιβάλλοντος του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της  απόφασης Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την λογαριασμούς ύδρευσης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, α) για την παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, β) την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου»Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της εταιρείας Singular Logic

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά (συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς),  για την εργασια συντηρηση εφαρμογων λογισμικου της εταιρειας SINGULAR LOGIC που χρησιμοποιούν οι Διοικητικές  και Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται  στην υπ΄ αριθ. 06/2016 μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας, η  οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια γραφικής ύλης

Ο Δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με συμπλήρωση τιμολογίου σε ευρώ (€) και με αντικείμενο την Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου, φακέλων , εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, αναλωσίμων για Η/Υ και φωτοτυπικά μηχανήματα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου.Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού (3 μηνης διάρκειας απασχόλησης)

Ο δήμος Ραφήνας Πικερμίου προχωρά σε πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών (3 μηνης διάρκειας απασχόλησης).Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εργασία «Καθαρισμός δημοτικών χώρων για πυροπροστασία»

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου ανακοινώνει τη διενέργεια  εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για παροχή υπηρεσιών  «Καθαρισμός Δημοτικών Χώρων για πυροπροστασία»Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Ο Δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με συμπλήρωση τιμολογίου σε ευρώ (€) και με αντικείμενο την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016.

 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη δημοτική συγκοινωνία ΔΕ Πικερμίου

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δ.Ε. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ»Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη δημοτική συγκοινωνία ΔΕ Ραφήνας

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δ.Ε. ΡΑΦΗΝΑΣ»Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Συντήρηση Αντλιοστασίων και δεξαμενών έτους 2016»

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, πρόκειται  να προχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών " Συντήρηση Αντλιοστασίων και δεξαμενών έτους 2016." σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  όπως αυτές αναφέρονται στην υπ΄αριθμ. 30/2016  μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  και εγκρίθηκαν με την υπ΄αριθμ 192/2016 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.

 

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βιβλιαρίων ανασφάλιστων πολιτών

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται προσφορές για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπ΄ αριθμ. 195/2016 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τεχνικό έλεγχο, κάρτες καυσαερίων και έλεγχο ταχογράφων

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται προσφορές για την παροχή υπηρεσιών α) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (Κ.Τ.Ε.Ο) ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ β) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ προϋπολογισμού 2.417,59€ συμπ. ΦΠΑ.Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια τροφής ζώων

Ο Δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με συμπλήρωση τιμολογίου σε ευρώ (€) και με αντικείμενο την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ.Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια υλικών ύδρευσης

Ο Δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή με συμπλήρωση τιμολογίου σε ευρώ (€) και με αντικείμενο την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ.Διακήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση ακινήτου στο Ντράφι

Προκηρύσσεται δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «προμήθεια υλικών σήμανσης»

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι  δέχεται προσφορές για την προμήθεια υλικών σήμανσης, προϋπολογισμού 7.999,92€ συμπ. ΦΠΑ23% Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «προμήθεια τροχήλατων κάδων απορριμμάτων»

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι  δέχεται προσφορές για την προμήθεια τροχήλατων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1.110 λίτρων Δ.Ε. Ραφήνας, προϋπολογισμού 14.790,75€ συμπ. ΦΠΑ23%Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εργασία «Κουνουποκτονία στα ρέματα του Δήμου και σε παράπλευρες θέσεις»

Πρόσκληση με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου για την εργασία «Κουνουποκτονία στα ρέματα του Δήμου και σε παράπλευρες θέσεις».Ανοικτός πρόχειρος διαγωνισμός για «αποκατάσταση οδικού δικτύου ΔΕ Ραφήνας»

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ διακηρύσσει την με ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔIKOY  ΔΙΚΤΥΟΥ  Δ.Ε. ΡΑΦΗΝΑΣ, Προϋπολογισμού 73.798,84,00 €  (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εργασία «Κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων δένδρων»

Πρόσκληση με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου για την εργασία «Κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων δένδρων

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επισκευή πεζοδρομίων στις εντός σχεδίου περιοχές Δ.Ε. Ραφήνας - ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, πρόκειται  να προχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για την εργασία "επισκευή πεζοδρομίων στις εντός σχεδίου περιοχές Δ.Ε. Ραφήνας" προϋπολογισμού 24.566,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.ΑΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες επισκευής και συντήρησης του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, πρόκειται  να προχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για τις εργασίες "επισκευής και συντήρησης του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου" προϋπολογισμού 19.999,80€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.ΑΑνοικτός πρόχειρος διαγωνισμός για «αποκατάσταση οδικού δικτύου ΔΕ Πικερμίου»

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ διακηρύσσει την με ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔIKOY  ΔΙΚΤΥΟΥ  Δ.Ε. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, Προϋπολογισμού 73.798,84,00 €  (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι  δέχεται προσφορές για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  που ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 24/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας- ΠικερμίουΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ασφαλτικού υλικού

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι  δέχεται προσφορές για την προμήθεια «ΨΥΧΡΟΥ – ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016», σύμφωνα με  τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 5/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας- ΠικερμίουΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας Έτους 2016»

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου ανακοινώνει την διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016”  CPV : 71317200-5 και  μέχρι του ποσού συνολικά των 7.985,34 € με το Φ.Π.Α.Διακήρυξη ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού για διαμορφώσεις πλατειών/κοινοχρήστων χώρων

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ διακηρύσσει ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Προϋπολογισμού 73.799,35 €  (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση και επισκευή κοντέινερ

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, πρόκειται  να προχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στην υπ΄αριθμ. 4/2016 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πινακίδων

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι  δέχεται προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ σύμφωνα με  τις τεχνικές προδιαγραφές  που ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 21/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποστήριξη δικτύου Η/Υ για το 2016"

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, πρόκειται  να προχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία "Υποστήριξη δικτύου Η/Υ του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου για το  έτος 2016" σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  όπως αυτές αναφέρονται στην υπ΄αριθμ. 01/2016 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών  .Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επισκευή και συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, πρόκειται  να προχωρήσει στην  ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία " ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ " σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  όπως αυτές αναφέρονται στην υπ΄αριθμ. 02/2016 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών  .Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, πρόκειται  να προχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή εργασίας «μίσθωση μηχανημάτων» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων δήμου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή εργασίας "συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων δήμου Ραφήνας- Πικερμίου" και συγκεκριμένα της κατηγορίας  ΟΜΑΔΑ 13.  Πλύσιμο –λίπανση όλων των  οχημάτων και μηχανημάτων, προϋπολογισμού 4.981,50€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάδειξη αναδόχου για την παροχή εργασίας «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, πρόκειται  να προχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή εργασίας «μίσθωση μηχανημάτων» με τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάδειξη αναδόχου για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015 από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή

O Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, πρόκειται  να προχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015 (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή  με τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης.Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για προμήθεια τροφίμων

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου με δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» και συγκεκριμενα τις κατηγοριες 2 ΕΙΔΩΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ και 4 ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ.Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος

Ο Δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με συμπλήρωση τιμολογίου σε ευρώ (€) και με αντικείμενο την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΜΟΝΙΜΟ & ΕΠΟΧΙΑΚΟ).Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι  δέχεται προσφορές για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  που ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 2/2016 μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας- ΠικερμίουΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι  δέχεται προσφορές για την προμήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΡΑΦΗΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ», σύμφωνα με  τις τεχνικές προδιαγραφές  που ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 12/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας- ΠικερμίουΔιακήρυξη ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ &ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΤΕΜΙ

Διακήρυξη ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου προϋπολογισμού 24.592,67 €  (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στο Πάρκο Καραμανλή

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία (15) δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης .Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποψίλωση κοιμητηρίου

Ανακοινώνεται η διενέργεια  εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για παροχή υπηρεσιών  «Αποψίλωση κοιμητηρίων Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου»,  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  24.600,00€ (20.000,00€ + Φ.Π.Α  4.600,00€)) όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται  στα τεύχη της με αριθμό 2/2016 μελέτη του τμήματος Περιβάλλοντος - Πολιτικής Προστασίας.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αλατιού

Ανακοινώνεται η διενέργεια  εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για  την «Προμήθεια  αλατιού οδικού δικτύου», ενδεικτικού  προϋπολογισμού μέχρι  4.996,88€  (με το Φ.Π.Α.)Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια αδρανών

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι  δέχεται προσφορές για την προμήθεια «ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016» στις δημοτικές ενότητες Ραφήνας και Πικερμίου,Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια σκυροδέματος

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι  δέχεται προσφορές για την προμήθεια «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» στις δημοτικές ενότητες Ραφήνας και Πικερμίου«Φίλιππος Καβουνίδης» - Ανακοίνωση για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την  υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υλικά ελαιοχρωματισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υλικά ελαιοχρωματισμού με τη διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μονωτικά υλικά / υαλοπίνακες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια μονωτικών ελαστικών και μεμβρανών υαλοπινάκων για δημοτικά κτίρια.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δικαστικό επιμελητή

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου ανακοινώνει την διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Δικαστικού Επιμελητή  για την επίδοση εγγράφων Ο.Τ.Α, σύμφωνα με όσα ορίζει η υπ΄αριθμ. 1089838/6612/0016 απόφαση ( ΦΕΚ Β΄1560/24-10-2006) και  μέχρι του ποσού συνολικά των 7.000 € με το Φ.Π.Α.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ιατρού

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου ανακοινώνει την διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2015”  CPV : 85121200-5 και  μέχρι του ποσού συνολικά των 4.400,00€ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάδειξη αναδόχου για την ασφάλιση οχημάτων

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, πρόκειται  να προχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου για την εργασία ασφάλισης όλων των οχημάτων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για το έτος 2016 με τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου ανακοινώνει την διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών και  μέχρι του ποσού συνολικά των 22.494,24€ (συμπ. ΦΠΑ 23%)  Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας [Κοινωνικό Παντοπωλείο]

Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου με δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»Διακήρυξη Ανοιχτού Πρόχειρου Διαγωνισμού (Κατασκευή τμημάτων δικτύου ύδρευσης)

Ο ∆ΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝ∆ΕΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΓ.ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ ΜΕ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» Προϋπολογισμού 49.983,17 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)Διακήρυξη Ανοιχτού Πρόχειρου Διαγωνισμού για σύνδεση Δεξαμενής Αιολίδας

Ο ∆ΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝ∆ΕΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΓ.ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ ΜΕ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» Προϋπολογισμού 49.983,17 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)Απόφαση Δημάρχου 494/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ  494/2015

Περί ανάκλησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών – αμοιβή κτηνιάτρου.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών

Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου ανακοινώνει την διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών και  μέχρι του ποσού συνολικά των 22.592,542€ (συμπ. ΦΠΑ 13%).ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κήπου»

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι  δέχεται προσφορές για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κήπου» προϋπολογισμού 4.900,32  € με το Φ.Π.Α  με απευθείας ανάθεση.Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συντήρηση ανελκυστήρων

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου ανακοινώνει την διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων δημοτικών καταστημάτων (12μηνης διάρκειας), με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ενδεικτικού προϋπολογισμού  2.214,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται ακολούθως : Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για εκμίσθωση κυλικείου

O Δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου διακηρύττει ότι σύμφωνα με την 211/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης, εκτίθεται σε προφορική, φανερή, πλειοδοτική δημοπρασία, η εκμίσθωση κυλικείου που  βρίσκεται εντός της παραχωρημένης από την 1η ΥΠΕ στο Δήμο έκτασης –γηπέδου του πρώην Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου ΑττικήςΔιακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ενός ανατρεπόμενου ημιρυμουλκούμενου οχήματος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με συμπλήρωση τιμολογίου σε ευρώ (€) και με αντικείμενο την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.Διακήρυξη διαγωνισμού για συντήρηση σχολικών κτιρίων

Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερµίου διακηρύττει ότι εκθέτει σε δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε το σύστηµα της προσφοράς µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του N. 3669/08, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝΠρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια επίπλων

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι  δέχεται προσφορές για την προμήθεια επίπλων.Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών περίφραξης

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι  δέχεται προσφορές για την προμήθεια υλικών περίφραξης.Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια μαρμάρων

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται προσφορές για την προμήθεια μαρμάρων.

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια σκυροδέματος

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι  δέχεται προσφορές για την προμήθεια σκυροδέματος 1620.Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για εκμετάλλευση ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ στο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Ραφήνας

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ κατά την συνεδρίαση στις 3-9-2015 και σύμφωνα με την ΥΑ 64321/Δ4/16-5-2008 (ΦΕΚ 1003 τ.Β/30-5-08) , αποφάσισε την διενέργεια  πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμετάλλευση κυλικείου  που βρίσκεται στο  δημόσιο σχολικό συγκρότημα του  ΕΠΑ.Λ-εσπερινό ΕΠΑ.Λ ΡΑΦΗΝΑΣ ( 25ο χλμ λεωφ. Μαραθώνος «Διαστ/ση» Ραφήνας )Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση οχημάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή εργασίας "συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων δήμου Ραφήνας-Πικερμίου".ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ «Αποκατάσταση βλαβών Λεωφόρου Αχαιών»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  «Αποκατάσταση βλαβών Λεωφόρου Αχαιών»Ανοικτός διαγωνισμός για σύμβαση συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ προκηρύσσει  ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80  με σφραγισμένες προσφορές και διεξάγεται κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για εκμετάλλευση ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ στο 1o & 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ κατά την συνεδρίαση στις 7/4/ 2015 και σύμφωνα με την ΥΑ 64321/Δ4/16-5-2008 (ΦΕΚ 1003 τ.Β/30-5-08) , αποφάσισε την διενέργεια  πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμετάλλευση κυλικείου  που βρίσκεται στο  Δημόσιο Σχολικό Κτίριο του 1ου &2ου  Δημοτικού ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ( οδ. Ιερ. Κοντοράβδη 9 Πικέρμι )ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο δήμος Ραφήνας-Πικερμίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για Αποκατάσταση Οδοποιίας από βλάβες ύδρευσης ΔΕ Πικερμίου

O ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ εκτιμώμενης αξίας 148.799,24 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 04/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.Όροι δόμησης
Αναζήτηση Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Δικαιολογητικά

Έγγραφα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Δείτε τι χρειάζεστε πριν ανοίξετε το δικό σας κατάστημα ανά κατηγορία.