← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Τεχνική Έκθεση για δίκτυο ύδρευσης

Η Πράξη με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Ραφήνας-Πικερμίου» εντάχθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 3284 από 04/07/2013 απόφαση της ΜΟΔ με κωδικό MIS : 448266, ενίσχυσης της διοικητικής οργάνωσης και διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων», Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2007- 2013»,  Πρόσκληση 2.1, Άξονας Προτεραιότητας 5: «Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής». Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην παροχή τεχνικής υποστήριξης προς το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου για την ωρίμανση έργων που πρόκειται να ενταχθούν σε Επιχειρησιακά  Προγράμματα.   Συγκεκριμένα   αφορά  την  επικαιροποίηση των υφιστάμενων μελετών των κάτωθι έργων:

Α. «Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης σε Διάφορα Σημεία του Πικερμίου (Επέκταση Δεξαμενής στο Ο.Τ.67, στην Περιοχή Διώνη Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου)»

Β. «Βελτίωση Λειτουργίας Τροφοδοτικών Αγωγών Δικτύου Ύδρευσης Ραφήνας» Σκοπός της Πράξης είναι πρωτίστως η επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης των προς ένταξη έργων και η ενίσχυση της ποιότητας του σχεδιασμού και της διαχείρισής τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία ολοκλήρωση τους και η άμεση και απρόσκοπτη  απορρόφηση,  αλλά  και  βέλτιστη  αξιοποίηση  των  κοινοτικών  και εθνικών πόρων. Επιπλέον, οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν μέσω της Τεχνικής Βοήθειας, αναμένεται να συμβάλλουν στη βελτίωση των διοικητικών και τεχνικών ικανοτήτων των στελεχών του Δήμου μέσα από την τακτική επικοινωνία και συνεργασία τους και τη μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας κατά τη διάρκεια της (συν-)εργασίας. Τα θέματα αυτά δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν από το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου λόγω του μικρού αριθμού του, σε συνδυασμό με τον αυξημένο φόρτο εργασίας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ