← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Πρόσκληση ΔΣ 20-02-18

αρ.πρωτ. 1903

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡ. 6

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης - διευθέτησης ρεμάτων και προσαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου σε περιοχές του Δήμου Ραφήνας» συνολικού προϋπολογισμού 1.041.798,52€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

2. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου, αρχαιολογική αποθήκη και άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

3. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 246/2017 απόφασης Δ.Σ. «περί έγκρισης σχετικής απόφασης Οικονομικής Επιτροπής καθορισμού τελών παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018 και εφεξής».

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εργασιών και διαμόρφωσης σε ΚΧ του οικοπέδου με ΚΑΕΚ 051275202005.

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης για την επέκταση δικτύου ύδρευσης επί των οδού Επτανήσου στη Διώνη.

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διακοπής της σύμβασης για το έργο «Αντικατάσταση παλαιών τμημάτων δικτύου ύδρευσης-συντήρηση δικτύου ύδρευσης-αντικαταστάσεις σωλήνων».

7. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών της τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δ.Ε. Πικερμίου».

8. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών της τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας από βλάβες και επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης».

9. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών της τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Σύνδεση δεξαμενής Αγίου Σπυρίδωνα με νέα παροχή ύδρευσης - βελτιστοποίηση λειτουργίας».

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ  του έργου «Αντικατάσταση δικλείδων στο δίκτυο Διώνης Πικερμίου και παράταση εργασιών».

11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Μάντικα».

12. Λήψη απόφασης περί κατανομής ΣΑΤΑ οικονομικού έτους 2018.

13. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους λόγω εξόφλησης ρυθμίσεων.

14. Λήψη απόφασης κήρυξης οικονομικού φορέα (εταιρεία «AK emulate ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ») εκπτώτου, σχετικά με την Προμήθεια Γάλατος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό (μόνιμο & εποχιακό), καθώς δεν τήρησε τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Νόμου 4412/2016 και δεν προσκόμισε εντός της προβλεπόμενης από τον Νόμο προθεσμίας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ύπαρξη ανωτέρας βίας.

15. Λήψη απόφασης περί εκκίνησης διαδικασιών ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ